Γρήγορη και αξιόπιστη διαχείριση στη μισθοδοσία


Η εμπειρία μας σχετικά με τα ασφαλιστικά και τα εργατικά θέματα σας εγγυάται την άμεση διαχείριση της μισθοδοσίας, ενισχύοντας και αποφορτίζοντας την επιχείρηση σας από την συγκεκριμένη χρονοβόρα διαδικασία. Το λογιστικό γραφείο Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ - Ι. ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ Ε.Ε. σας παρέχει έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση για οποιαδήποτε αλλαγή στη νομοθεσία είτε σε ασφαλιστικά θέματα, είτε σε θέματα συμβάσεων.


Συγκεκριμένα, παρέχεται η δυνατότητα να αναλάβουμε εμείς την πλήρη διαχείριση όλων των μισθολογικών υποχρεώσεων της επιχείρησης σας προς το ΙΚΑ, Επικουρικά Ταμεία καθώς και την Επιθεώρηση εργασίας.

Στην εταιρεία Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ - Ι. ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ Ε.Ε. αναλαμβάνουμε:

  • Υπολογισμό και έκδοση Μισθοδοσίας
  • Κατάρτιση ετήσιων βεβαιώσεων αποδοχών ανά εργαζόμενο
  • Σύνταξη και αποστολή καταστάσεων ασφαλιστικών ταμείων
  • Κατάρτιση και αποστολή με ηλεκτρονική μορφή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) του ΙΚΑ, άλλων Κύριων καθώς και Επικουρικών ταμείων
  • Δημιουργία και υποβολή στο ΕΡΓΑΝΗ (ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ), ετησίων καταστάσεων προσωπικού, νέων προσλήψεων ή αποχωρήσεων καθώς και τροποποιητικών προγραμμάτων
  • Σύνταξη και υποβολή ετησίου βιβλίου αδειών στο ΕΡΓΑΝΗ
  • Έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας, όποτε ζητηθεί
  • Πρόβλεψη κόστους μισθοδοσίας σε ετήσια βάση

Καλέστε μας για θέματα μισθοδοσίας